Citizenship Test 2020 Questions, Answers and Other Resources

What did the Emancipation Proclamation do - Freed the slaves

76. What did the Emancipation Proclamation do?

 • freed the slaves
 • freed slaves in the Confederacy
 • freed slaves in the Confederate states
 • freed slaves in most Southern states

In 1863, in the middle of the Civil War, President Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation. The Emancipation Proclamation declared that slaves living in the southern or Confederate states were free. Many slaves joined the Union army. In 1865, the Civil War ended and the southern slaves kept their right to be free. The Emancipation Proclamation led to the 13th Amendment to the Constitution, which ended slavery in all of the United States.

Learn more about the Emancipation Proclamation

Photo Credit

Españolعربى中文한국어TagalogTiếng ViệtעבריתрусскийshqipБосанскиفارسیFrançaislus Hmoob

¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación?

 • liberó a los esclavos
 • liberó a los esclavos de la Confederación
 • liberó a los esclavos en los estados de la Confederación
 • liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur

ماذا فعل إعلان تحرير العبيد؟

 • حرر العبيد
 • حرر العبيد في الكنفدرالية
 • حرر العبيد في الولايات الكنفدرالية
 • حرر العبيد في معظم الولايات الجنوبية

《解放宣言》達成了什麼?

 • 解放了奴隸
 • 解放了聯邦制下的奴隸
 • 解放了聯邦各州的奴隸
 • 解放了南方大部分州的奴隸

노예 해방 선언은 어떤 일을 했는가?

 • 노예들을 해방시킴
 • 남부 연합에서의 노예 해방
 • 납부 연합 주에서의 노예 해방
 • 남부 대부분의 주에서 노예 해방

Ano ang ginawa ng Proklamasyon ng Paglaya?

 • pinalaya ang mga alipin
 • pinalaya ang mga alipin sa Confederacy
 • pinalaya ang mga alipin sa mga estadong Confederate
 • pinalaya ang alipin sa karamihan ng mga estado sa Timog

Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

 • giải phóng nô lệ
 • giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam
 • giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam
 • giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

מה עשה כרוז האמנסיפציה?

 • שיחרר את העבדים
 • שיחרר את העבדים בקונפדרציה
 • שיחרר את העבדים במדינות הקונפדרציה
 • שיחרר את מרבית העבדים במדינות הדרום

В чем заключалось Провозглашение освобождения?

 • Освободили рабов
 • Освободили рабов в Конфедерации
 • Освободили рабов в Конфедеративных штатах
 • Освободили рабов в южных штатах

C’fare roli pati Shpallja e Emancipimit?

 • I dha lirine sklleverve
 • I dha lirine sklleverve ne Konfederate
 • I dha lirine shteteve ne Konfederate
 • I dha lirine sklleverve ne shumicen e Shteteve jugore

Čemu je Objava o oslobađanju doprinijela?

 • Oslobođenje robova
 • Oslobođenje robova u konfederaciji
 • Oslobođenje robova u konfederacijskim državama
 • Oslobođenje robova u više sjevernih država

کار اعالمیۀ آزادی بردگان چه بود؟

 • آزادی بردگان
 • آزادی بردگان در میان هم پیمانان
 • آزادی بردگان در ایاالت هم پیمان
 • آزادی بردگان در ایاالت جنوبی

Que fit la Proclamation d’Emancipation?

 • Libérer les esclaves
 • Libérer les esclaves dans la Confédération
 • Libérer les esclaves dans les Etats Confedérés
 • Libérer les esclaves dans la plus part des Etats du Sud

Tsab ntawv Emancipation Proclamation tau ua dab tsi?

 • tso qhev
 • tso cov qhev tawm ntawm cov tswv
 • tso cov qhev ntawm cov xeev
 • tso cov qhev feem ntau hauv cov xeev qab teb

Share this question